תנאי שימוש

מדיניות פרסום והפצת מידע

תקציר תנאי השימוש במערכות המידע

 • אתם זכאים להשתמש בשירותי המחשוב של ספיר עקב היותכם קשורים למכללה או לאחד הגופים הנמצאים בקמפוס ספיר.
 • המכללה רשאית להפסיק בכל עת את אפשרות השימוש שלכם בשירותי המחשוב.
 • שימוש בשירותי המיחשוב חייב להתקיים במסגרת תנאי השימוש והחוק.
 • אסור לכם למסור את הסיסמה שלכם לאף אחד.
 • יחידת המחשב בקמפוס ספיר לא מחוייבת לגבות את המידע האישי שלכם.
 • יחידת המחשב של קמפוס ספיר שומרת מידע אודות השימוש בשירותי המחשוב והם עשוים להשתמש בהם.

שימו לב: תקציר תנאי השימוש נכתב לשם הבהירות בלבד. הטקסט המלא של תנאי השימוש הוא הקובע לכל עניין ודבר.

 1. בהתאם להחלטת הנהלת המכללה, כל סטודנט/מרצה/עובד זכאי לקבל הרשאת כניסה למעבדות המחשבים של המכללה, חשבון משתמש לשימוש במערכות המידע של המכללה וזכות לשימוש במשאבי המחשוב הכוללים: מחשבים, שירותי תקשורת ודואר אלקטרוני, תוכנות, אחסון קבצים וגישה למאגרי מידע, להלן "שירותי המידע". קבלת ההרשאות האמורות כפופה לתנאים המצטברים הבאים:
 2. הזכות להשתמש במעבדות המחשבים מוענקת אך ורק למשתמשים מורשים במכללה, ותפקע עם סיום הלימודים/עבודה במכללה מכל סיבה שהיא. הכניסה למעבדות תעשה באמצעות תעודת סטודנט/מרצה/עובד בתוקף (באמצעות הפס המגנטי שבגב התעודה). כל כניסה למעבדות נרשמת ובחלק מהמעבדות גם מותקנות מצלמות המקליטות את המתרחש בהן. המכללה רשאית להשתמש במידע זה לנקיטת צעדים הקבועים בתקנון ובחוק כנגד המפרים אותם. אין לגרום נזק למעבדות או לציוד כלשהו המצוי בהן.
 3. עם סיום עבודתו\לימודיו של המשתמש במכללה, פגה הרשאת השימוש בשירותי המידע.
 4. הרשאת השימוש בשירותי המידע ניתנת למטרת הלימודים/הוראה/עבודה במכללה בלבד. הרשאת השימוש ניתנת באמצעות חשבון משתמש הכולל שם משתמש וסיסמה אישית הנקבעת ע"י המשתמש. אין להשתמש במערכות למטרה אחרת כלשהי, לצרכים אישיים או מסחריים, פרט לצרכי לימודים/הוראה/עבודה. הסיסמה הנקבעת ע"י המשתמש הינה אישית ואין להעבירה. מסירת הסיסמה לאחר הינה עבירה משמעתית על נהלי המכללה. המשתמש ישא באחריות לכל שימוש בשירותי המידע שייעשה באמצעות חשבון המשתמש שלו.
 5. האחריות לגיבוי נתונים וקבצים אישיים המצויים במערכות המידע ובמשאבי המחשוב במכללה חלה על המשתמש בלבד. מפעם לפעם נמחקים מהמערכות נתונים וקבצים אישיים של משתמשים. המכללה לא תשא באחריות כלשהי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לקבצים ו/או נתונים אישיים של המשתמש.
  על אף האמור לעיל, מק"ש מבצעת פעילות שוטפת של גיבוי ואירכוב קבצים והודעות דוא"ל המאוחסנות בשרתי, לצורך שמירה על המידע הארגוני. בנוסף, מתבצעות פעולות סינון לקבצים והודעות מייל העלולות לגרום לנזקים ו\או פגיעה בביצועי מערכות המידע. מדיניות הטיפול במידע מפורט כאן
 6. אסור להשתמש בשירותי המידע באופן העלול לשבש או לפגוע בפעולתם התקינה. השימוש בשירותי המידע חייב להיות בהתאם לחוק, בפרט חוק המחשבים התשנ"ח 1995 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ובהתאם לכללים ונהלים המתפרסמים ע"י המכללה במסמך זה. כל שימוש בשירותי המידע המשבש את תפעולם התקין, עלול לגרום לסגירת חשבוני לאלתר ולתגובות הקבועות בחוק ו/או בתקנון, עפ"י העניין.
 7. כל שימוש בשירותי המידע המשבש את תפעולם התקין ובכלל זה: הפצת וירוס מחשב, ניסיונות חדירה למשאבי מחשוב ברשת המכללה או מחוצה לה, התקפה על מחשב אחר בכוונה לפגוע בביצועיו או ניסיון השגת שליטה עליו עלול לגרום לסגירת חשבון המשתמש לאלתר ונקיטת אמצעים משמעתיים ו\או בתביעה משפטית ו\או הגשת תלונה במשטרה, על פי העניין.
 8. על התוכנות המותקנות בשירותי המידע בקמפוס חלים דיני זכויות יוצרים, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. ההרשאה הניתנת למשתמש הינה לשימוש בתוכנות בלבד ואין להעתיק את התוכנות, לשנותן או לפגוע בדרך כלשהי בזכויות יצרן התוכנה. המכללה אוסרת על שימוש בתוכנות בניגוד להוראות החוק וזכויות יוצרים. אין להשתמש בתוכנות אשר הועתקו שלא כדין ו\או אשר הגיעו בכל דרך שיש בה משום הפרת זכויות יוצרים.
 9. אין להתקין כל תוכנה שהיא במחשבי המכללה שלא באמצעות יחידת המחשב (מק"ש) או על פי הרשאתה.
 10. הפצת חומר בתפוצה רחבה (מעל ל 40 איש) באמצעות דואר אלקטרוני או משלוח מכתבי שרשרת אסורים.
 11. יחידת המחשב (מק"ש) של המכללה אחראית על בקרת השימוש בשירותי המידע , אבטחת המידע וזרימתו השוטפת. אין לחבר מחשב לרשת המכללה ללא אשור יחידת המחשב (מק"ש).
 12. חיבור מודם או ציוד גישה מרחוק למחשבים במכללה משמעותו פריצת גישה אל רשת המכללה. חל איסור להתקין התקן כנ"ל ללא אישור בכתב ממנהל יחידת המחשב (מק"ש). שירות תמיכה לספקים חיצוניים המצריכים שימוש בתוכנות כגון PC anywhere מותנית בהסדר מוקדם עם יחידת המחשב (מק"ש) הכולל חתימת הספק על טופס שמירה על סודיות.
 13. אין להשתמש בנתונים או בקבצים של משתמשים אחרים, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת לכך מהמשתמש לו הם שייכים. אין להשתמש בחשבון משתמש אחר זולת החשבון האישי. כל קובץ ו/או מידע של משתמש אחר בשירותי המידע הוא פרטי וחסוי, אלא אם כן בעל הקובץ/מידע הצהיר אחרת.
 14. על כל משתמש הנתקל בביצוע עבירה בשימוש בשירותי המידע לדווח ליחידת המחשב (מק"ש) או נציג הנהלת המכללה.
 15. הפרת ההוראות דלעיל תחשב כעבירת משמעת בהתאם לתקנון המשמעת של המכללה. בכל מקרה שבו משתמש יפעל בניגוד להוראות שפורטו לעיל תהיה המכללה רשאית לבטל לאלתר את הרשאת הכניסה שלו למעבדות המחשבים ואת חשבון המשתמש שלו ולהפעיל כנגדו את הסנקציות הקבועות בתקנון ו/או בכל דין.
 16. הרשאת השימוש בשירותי המידע מותנית באישור תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בעת מעמד קביעת הסיסמה הזמנית לסיסמה אישית.
 17. יחידת המחשב (מק"ש) מספקת שירותי מידע למוסדות נוספים בקמפוס ספיר – שער הנגב. כל התנאים האמורים לעיל חלים על כל משתמש מורשה במערכות המידע בקמפוס בכפיפות לאותם תנאי שימוש המפורטים במסמך זה.

אגף טכנולוגיות מידע